§1 Postanowienia ogólne


 1. Poniższy dokument stanowi załącznik do Regulaminu Sklepu internetowego skinandslippers.com. Korzystając z usług Sklepu internetowego, Klient powierza Sprzedawcy swoje dane osobowe. Niniejsza Polityka prywatności służy jedynie jako pomoc w zrozumieniu, jakie informacje i dane są zbierane i w jakim celu oraz do czego są wykorzystywane. Dane osobowe Klienta są ważne, dlatego należy dokładnie zapoznać się z poniższym dokumentem, gdyż określa on zasady oraz sposoby przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów sklepu. Dokument ten określa także zasady stosowania plików cookies.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu internetowego, w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, jest Sprzedawca tj. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Export-Import Mariusz Szkopiński zarejestrowane w Nowym Targu (34-400) przy ulicy Waksmundzkiej 212a, NIP 8331306553, REGON 590299795. Adres e-mail sklepu internetowego to: info@skinandslippers.com.
 3. Sprzedawca Sklepu internetowego oświadcza, iż przestrzega zasad ochrony danych osobowych Klienta oraz wszelkich uregulowań prawnych, które są przewidziane Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
 4. Klient ma prawo zwrócić się do Sprzedawcy celem uzyskania wyczerpujących informacji, w jaki sposób są wykorzystywane jego dane osobowe. Sprzedawca w jasny sposób stara się poinformować o danych osobowych, które są gromadzone, w jaki sposób są wykorzystywane, jakim celom mają służyć i komu są przekazywane, jaka jest zapewniona ochrona tych danych przy przekazaniu innym podmiotom oraz udziela informacji o instytucjach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości.
 5. Sprzedawca stosuje środki techniczne ochrony danych takie jak:

– środki ochrony fizycznej danych osobowych,

– środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej,

– środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych oraz środki organizacyjne zapewniające należytą ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczają dane osobowe przed udostępnieniem ich nieupoważnionym osobom trzecim, uzyskaniem przez osobę nieupoważnioną i wykorzystaniem ich w niewiadomym celu, a także przypadkową lub celową zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem takich danych.

6. Sprzedawca Sklepu internetowego, na zasadach określonych w Regulaminie oraz w niniejszym dokumencie, posiada wyłączny dostęp do danych osobowych Klienta. Dostęp do danych osobowych Klienta może być powierzony innym podmiotom, za pomocą których Klient dokonuje płatności za zakupy w Sklepie internetowym, które gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi Regulaminami oraz podmioty, które mają za zadanie dostawę Towaru do Klienta. Dostęp do danych osobowych Klienta jest udzielany wyżej wymienionym podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni realizację ich usług tak, aby Klient mógł zakupić i otrzymać Towar oraz za niego zapłacić.


§2 Zasady prywatności


 1. Sprzedawca Sklepu internetowego szanuje prywatność swojego Klienta i gwarantuje wygodę korzystania ze Sklepu internetowego.
 2. Sprzedawca ceni zaufanie, jakim obdarza go Klient powierzając swoje dane osobowe w celu realizacji zamówienia. Korzystanie z danych osobowych następuje w sposób uczciwy oraz taki, aby nie zawieść zaufania Klienta.
 3. Klient ma prawo do uzyskania jasnych i pełnych informacji o tym, w jaki sposób są wykorzystywane jego dane osobowe i do jakich celów są potrzebne. Klient jest zawsze w jasny sposób informowany o danych, które gromadzi Sklep internetowy, w jaki sposób i komu są przekazywane. Sprzedawca udziela informacji o podmiotach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości, pytań, uwag.
 4. W razie wątpliwości odnośnie wykorzystywania przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta, zostaną niezwłocznie podjęte działania w celu wyjaśnienia i rozwiania tych wątpliwości. Sprzedawca w sposób pełny i wyczerpujący odpowie na wszystkie pytania Klienta.
 5. Sprzedawca podejmie wszystkie uzasadnione działania, aby chronić dane osobowe Klienta przed nienależytym i niekontrolowanym wykorzystaniem oraz zabezpieczy je w sposób kompleksowy.
 6. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby chronić Klienta przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem danych osobowych znajdujących się w posiadaniu Sklepu internetowego, w szczególności:- kontroli metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizycznych środków bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu,

– dostępu do danych osobowych udzielany jest jedynie tym pracownikom, kontrahentom oraz przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na potrzeby realizacji zamówienia. Ponadto na mocy umowy   wymienione podmioty są oni zobowiązane do zachowania ścisłej poufności, do umożliwienia kontroli i sprawdzenia jak wywiązują się z powierzonych obowiązków, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje.

 1. Sprzedawca przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych i będzie współpracował z organami zajmującymi się ochroną danych oraz uprawnionymi do tego organami ścigania. W przypadku braku przepisów dotyczących ochrony danych, Sprzedawca jest zobligowany postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami ochrony danych i zasadami współżycia społecznego.8. Dokładny sposób ochrony danych osobowych został zawarty w polityce ochrony danych osobowych (ODO: polityka bezpieczeństwa, regulamin ochrony danych osobowych, instrukcja zarządzania systemem informatycznym). Z przyczyn bezpieczeństwa, ze względu na opisane w niej procedury, jest ona do wglądu jedynie dla organów kontroli państwowej.  

§3 Zakres i cel zbierania danych osobowych Klientów


 1. Sprzedawca przetwarza niezbędne dane osobowe Klienta w celu realizacji usług dostępnych w Sklepie internetowym oraz w celach księgowych i tylko takich jak:

– w celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym,

– w celu zawarcia umowy sprzedaży, reklamacji oraz odstąpienia od umowy,

– wystawienia faktury VAT lub innego paragonu.

 1. Sprzedawca zbiera oraz przetwarza i przechowuje następujące dane użytkowników:

– imię i nazwisko,

– adres zamieszkania,

– adres do doręczeń (jeśli jest inny niż adres zamieszkania),

– numer identyfikacji podatkowej (NIP),

– adres poczty elektronicznej (e-mail),

– numer telefonu (komórkowy, stacjonarny),

– datę urodzenia,

– PESEL,

– informacje o używanej przeglądarce internetowej,

– inne dobrowolnie przekazane nam dane osobowe.

 1. Sprzedawca oświadcza, że podanie powyższych danych osobowych przez Klienta jest całkowicie dobrowolne, jednak niezbędne do pełnej realizacji usług przez Sprzedawcę.

§4 Polityka „cookies”


 1. Sprzedawca zbiera informacje zawarte w plikach cookies w sposób automatyczny, w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego przez Klienta. Plik cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki Klienta i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji, np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies „sesyjne”, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki cookies „stałe”, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 2. Pliki Cookies dostosowują i optymalizują Sklep internetowy i jego oferty dla potrzeb Klientów poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon Sklepu internetowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa Sklepu internetowego. Pliki Cookies niezbędne są również do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu przez niego strony internetowej, to one umożliwiają mu powrót do zawartości koszyka bez utraty jego parametrów, co wiązało by się z ponowną koniecznością wyboru Towarów.
 3. Administrator przetwarza dane zawarte w plikach cookies za każdym razem, gdy strona sklepu jest odwiedzana przez odwiedzających w następujących celach:

– optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego,

– identyfikacji Klientów w danej chwili zalogowanych w Sklepie internetowym,

– przystosowania, grafiki, opcji wyboru oraz wszelkiej innej zawartości strony Sklepu internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy,

– zapamiętywania uzupełnianych w sposób automatyczny i manualny, zamieszczanych danych z elektronicznego formularza zamówienia lub podanych przez odwiedzającego danych logowania do Sklepu internetowego,

– gromadzenia i analizowania anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu internetowego w panelu administracyjnym oraz google analytics,

– tworzenia list remarketingowych na podstawie informacji o preferencjach, zachowaniu, sposobie korzystania zainteresowaniach ze strony Sklepu internetowego oraz zbierania danych demograficznych, a następnie udostępnianie tych list w AdWords oraz Facebook Ads,

– zapamiętywania wszystkich produktów dodanych do koszyka, w celu ułatwienia złożenia Zamówienia,

– tworzenia segmentów danych na podstawie informacji demograficznych, zainteresowań, upodobań w wyborze oglądanych produktów,

– wykorzystywania danych demograficznych i danych o zainteresowaniach w raportach Analytics.

4. Klient w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może całkowicie zablokować i skasować gromadzenie plików cookies. Zablokowanie przez Klienta możliwości gromadzenia plików cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego, do czego Klient jest w pełni uprawniony, jednak musi w takiej sytuacji mieć świadomość z ograniczeń funkcjonalności Sklepu internetowego.

5. Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików cookies w opisanym powyżej celu w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki internetowej z której aktualnie korzysta Klient.

6. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki cookies:

– ustawienia plików cookies Internet Explorer,

– ustawienia plików cookies Chrome,

– ustawienia plików cookies Firefox,

– ustawienia plików cookies Opera,

– ustawienia plików cookies Safari,

– pliki cookies w Android,

– pliki cookies w Blackberry,

– pliki cookies w iOS (Safari),

– pliki cookies w Windows Phone.


§5 Prawa i obowiązki


 1. Sprzedawca ma prawo, a w przypadkach prawem określonych także i ustawowy obowiązek, do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Klientów Sklepu internetowego organom władzy publicznej bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 2. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, które udostępnia Sprzedawcy. Klient może te dane poprawiać, uzupełniać w każdym czasie, a także ma prawo do żądania, aby Sprzedawca je usunął ze swoich baz danych, bądź też zaprzestał je przetwarzać, bez podawania jakiekolwiek przyczyny. W celu realizacji swoich praw Klient może w każdym czasie przesłać stosowaną wiadomość na adres siedziby Sprzedawcy lub adres poczty elektronicznej, bądź w inny sposób, który dostarczy/przekaże takie żądanie do Sprzedawcy.
 3. Żądanie ze strony Klienta usunięcia danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania przez Sprzedawcę może skutkować całkowitym brakiem możliwości realizacji usług przez Sprzedawcę Sklepu internetowego bądź ich poważnym ograniczeniem.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.